Excel funkcja „wyszukaj pionowo” – WYSZUKAJ.PIONOWO()

  • Post author:
  • Post category:Excel

Opis.

Funkcja Excela WYSZUKAJ.PIONOWO(), to doskonałe narzędzie do efektywnego wyszukiwania danych na podstawie określonych kryteriów.

Funkcja ta służy do wyszukiwania wartości w pierwszej kolumnie zakresu danych, a następnie zwracania odpowiadającej wartości z określonej kolumny w tym samym wierszu.

Składnia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO()

Składnia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO() wygląda następująco:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(szukana_wartość, zakres_do_przeszukania, numer_indeksu_kolumny, [dokładność])
  • szukana_wartość: Wartość, którą chcemy odnaleźć w pierwszej kolumnie zakresu danych.
  • zakres_do_przeszukania: Zakres komórek, w którym ma być przeszukiwana wartość.
  • numer_indeksu_kolumny: Numer (index) kolumny, z której chcemy uzyskać wynik.
  • dokładność: Określa, czy szukana wartość ma być dokładna (FALSE) czy dopuszczane są dopasowania przybliżone (TRUE).

Przykład użycia.

Poniżej przykład użycia funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO

=WYSZUKAJ.PIONOWO(F2;$A$2:$C$6;2;FAŁSZ)

W powyższym przykładzie funkcja szuka wartości z komórki F2 w zakresie A2:C6, a następnie zwraca wartość z drugiej kolumny tego zakresu, gdy znajdzie dopasowanie. Poniżej zrzut z Excela.

excel funkcja wyszukaj.pionowo

Wartość #N/D! oznacza błąd, który występuje, gdy funkcja lub formuła nie może zwrócić oczekiwanego wyniku, W tym przypadku oznacza to, że funkcja dla szukanych wartości 6, 8, 10 nie znalazła dopasowania we wskazanym zakresie danych.